Tag: laravel
cơ chế hoạt động của Laravel
Project đầu tiên với Laravel
LARAVEL LÀ GÌ
Framework laravel hiện đang đứng top 1 thế giới về mức độ phổ biến và ưu dùng. Được cộng đồng hỗ trợ phát triển mạnh mẽ. Tháng 8 năm 2014, Laravel Framework được xem như là một dự án PHP phổ biến nhất trên Github
CẤU TRÚC CỦA LARAVEL
Để tạo 1 website đơn giản bằng Laravel thì phải hiểu và nắm rõ chức năng của các thư mục của Laravel